Novinky

Modernizace silnice II/394 v Tetčicích dokončena: Nová podoba komunikace a infrastruktury

Dlouho očekávaná rekonstrukce silnice II/394 v Tetčicích byla úspěšně dokončena a místní obyvatelé mohou využívat zcela novou a bezpečnou komunikaci. Tato důležitá rekonstrukce byla zahájena kvůli značným problémům s dopravní a technickou infrastrukturou, které narušovaly plynulost provozu i samotnou bezpečnost silničního provozu.

Před rekonstrukcí trpěla silnice řadou závažných nedostatků. Síťové trhliny v asfaltových vrstvách, plošné deformace a výtluky způsobovaly obtíže motoristům a ohrožovaly bezpečnost provozu. Kraje silnice byly v pokleslém stavu a povrch byl klasifikován jako havarijní. Zvlášť znepokojivý byl stav mostu ev.č. 394-001, který byl v dezolátním stavu a představoval riziko pro všechny uživatele silnice.

Nový stav této důležité komunikace je zcela odlišný. V průběhu loňského a letošního roku prošla silnice II/394 rozsáhlou rekonstrukcí od křižovatky se silnicí I/23 až po železniční trať v Tetčicích. Součástí rekonstrukce byla také přestavba křižovatky silnic III/394 a III/3941, která významně přispěje k bezpečnosti dopravy. Most ev.č. 394-001, původně v havarijním stavu, byl zcela odstraněn a nahrazen silničním tělesem.

Zajímavostí stavby je také vyztužený násyp výšky cca 5m, který byl zřízen namísto klasického násypového tělesa z důvodu minimalizace záboru pozemků soukromého vlastníka. Násyp s polotuhým lícem z ocelových košů vyplněných kamenivem byl proveden ve sklonu 1:0.6 (60o).

Jedním z důležitých aspektů rekonstrukce byla také přeložka vodního toku Bobrava do Tetčického potoka, jehož koryto bylo upraveno dle moderních environmentálních standardů, rekultivace původního koryta Bobravy, zbudování jezírka na původním soutoku Bobravy a Tetčického potoka a výsadba nových stromů.