I/43 Milonice, průtah I/43 Milonice, odbočovací pruh

I/43 Milonice, průtah

Stavba řešila celkovou rekonstrukci konstrukce vozovky v daném rozsahu v šířce dvou jízdních pruhů spočívající v rozebrání stávající a zřízení nové konstrukce vozovky v prvním a třetím úseku s nezpevněnými krajnicemi (extravilán) a ve druhém úseku s obrubníkovou úpravou (intravilán) včetně drobných prostorových úprav vedení trasy a s homogenizací šířkového uspořádání a s vyřešením vazeb na okolní komunikace (úprava napojení místních a účelových komunikací v minimálním rozsahu) a s menším zásahem do okolního dopravního prostoru (chodníky, nástupiště AZ, plochy pro veřejnou zeleň). Dále byla provedena částečná reprofilace stávajících příkopů povrchového odvodnění komunikace v návaznosti na zúžení silnice, rekonstrukce stávajícího propustku v extravilánu a úprava odvodnění plochy komunikace v obrubách. Dále došlo k úpravě nezpevněných krajnic v úseku extravilánu, napojení sjezdů k nemovitostem, napojení hospodářského sjezdu a úpravu zpevněných ploch chodníků a okolních ploch pro veřejnou zeleň.

 

I/43 Milonice, odbočovací pruh

Stavba řešila úpravu křižovatky silnic I/43 a III/37715 s doplněním odbočovacího pruhu.

Práce zahrnovaly obecně úpravu povrchu vozovky I/43 v daném rozsahu v šířce dvou průběžných jízdních pruhů spočívající v mírném navýšení tloušťky stávající konstrukce vozovky v celé šířce, na levé straně v upraveném (zúženém) šířkovém uspořádání a s rozšířením stávající šířky vozovky na pravé straně pro zřízení odbočovacího pruhu vlevo včetně rozšířením zářezů zemního tělesa vpravo. Osa komunikace byla posunuta vpravo od stávající, aby bylo možno rozšířit nezpevněnou krajnici vlevo o pruh pro pěší bez nutnosti rozšíření stávajících násypů, což vedlo k významné úpravě příčného klopení vozovky. Důležitou částí stavby byla úprava vazeb na okolní komunikace (úprava napojení silnice III. třídy a účelové komunikace v minimálním rozsahu). Dále byla provedena reprofilace stávajících příkopů povrchového odvodnění komunikace v návaznosti na rozšíření silnice vpravo, rekonstrukce stávajících propustků na silnici I/43, úprava nezpevněných krajnic a svodidel v celém úseku úpravy.

PROJECT DETAILS

Stupně PD: DSP, PDPS, RDS, DSPS
Realizace: 07/2021–12/2021
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.
Investor: ŘSD ČR