II/37367, 37365 Křtiny – Březina

Modernizace silnic a infrastruktury v úseku Křtiny – Březina

Stavba řešila rekonstrukci silnic III/37365 a 37367 v úseku Křtiny – Březina, vybudování mostu přes Křtinský potok (na místo propustku v havarijním stavu), rekonstrukci 2 propustků přes Křtinský potok a lokální zpevnění svahů tohoto potoka.

Vozovky silnic byly provedeny v šířkovém uspořádání S7,0/60 (modifikovaná), dále byl dobudován okolní dopravní prostor zahrnující nezpevněné krajnice, nástupiště autobusových zastávek, úpravu sjezdů a křižovatky. V rámci stavby bylo obnoveno stávajícího odvodnění komunikace (vyčištění stávajících rigolů s obnovením funkce spádu, zatrubnění příkopu, doplnění horských vpustí, vsakovacích jam, silničních obrubníků).

PROJECT DETAILS

Stupně PD: DSP/PDPS, RDS
Realizace: 10/2021–10/2022
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Investor: SÚS JmK