II/379 Deblín Tišnov

3. místo v soutěži Stavba roku Jmk 2018

Rekonstrukce silnice II/379 v intravilánu a extravilánu trasy stávající silnice II/379 v úseku Deblín – Tišnov 

Stavba řeší celkovou rekonstrukci silnice II/379 v intravilánu a extravilánu trasy stávající silnice II/379 v úseku Deblín – Tišnov (staničení dle pasportu cca 10,900 – 17,450). Začátek rekonstrukce silnice II/379 obsahuje stavbu Deblín – průtah, na niž navazuje cca 111,5m za koncem městyse Deblína stavba Deblín – Tišnov (za místem s místními tabulemi „začátek a konec obce“ ve směru na Tišnov). Součástí akce je i Stavba Čížky – sanace sesuvu, most č. 37910-1 Čížky, most č. 37911-1 Žernůvka a most č. 3795-3 Kuřimské Jestřabí.

II/379 Deblín – průtah

Stavba řeší rekonstrukci vozovky komunikace II/379 včetně drobných prostorových úprav vedení trasy a šířkového uspořádání s vyřešením vazeb na okolní komunikace (úprava napojení místních a účelových komunikací v minimálním rozsahu). Dále pak zřízení dopravně zklidňujícího prvku (retardér pro zpomalení vozidel), úpravu či zřízení nových zálivů pro autobusové zastávky, úpravu křižovatky se silnicí III/38522 a dobudování okolního dopravního prostoru zahrnující chodníky, úpravu vjezdů a vchodů do objektů. V rámci stavby též došlo ke kompletní obnově stávajícího odvodnění komunikace (obnova a doplnění uličních vpustí včetně přípojek do stávající dešťové kanalizace a přeložky části stávající kanalizace) a vybudování drobných objektů odvodnění vozovky komunikace. Součástí stavby je realizace sanačních opatření na svahu zemního tělesa komunikace podél souběžného potoka Závistka (pilotové stěny, zpevnění břehů) a rekonstrukce mostu ev.č. 379-002 přes místní vodoteč (potok Závistka) včetně zpevnění koryta vodoteče v oblasti mostu. Rekonstrukce silnice II/379 si vyžádala v menší míře i úpravy stávajících inženýrských sítí či zřízení sítí nových.

II/379 Deblín  – Tišnov – km 12,85 – 17,450 vč. mostu 379-003

Stavba řeší rekonstrukci vozovky komunikace II/379 včetně prostorových úprav vedení trasy a šířkového uspořádání s vyřešením vazeb na okolní komunikace (úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava napojení na sousední stavby). Dále pak dobudování okolního dopravního prostoru zahrnující chodníky, úpravu vjezdů a vstupů do objektů. V rámci stavby též dojde k částečné obnově stávajícího odvodnění komunikace (obnova a doplnění horských vpustí včetně výústních objektů) a vybudování drobných objektů odvodnění vozovky komunikace. Součástí stavby je realizace sanačních opatření na svahu zemního tělesa komunikace podél souběžného potoka Závistka (pilotové stěny, opěrné a zárubní zdi, zpevnění břehů) a rekonstrukce mostu ev.č. 379-003 přes místní potok Závistka, včetně zpevnění koryta vodoteče v oblasti mostu. Rekonstrukce silnice II/379 si vyžádala v menší míře i úpravy stávajících inženýrských sítí.

Silnice II/379 – Sanace sesuvu

Stavba provádí sanačních opatření na svahu zemního tělesa komunikace podél souběžného potoka Závistka (gabionové zdi a pilotové stěny v km 0,893 -1,053), včetně realizace monolitické římsy na stávající krabicové zdi (km 0,790 – 0,878). V rámci sanace došlo k rekonstrukci vozovky silnice II/379 včetně prostorových úprav vedení trasy a šířkového uspořádání s vyřešením vazeb na okolní komunikace (úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava napojení na sousední stavby). V rámci stavby též došlo k obnově stávajícího odvodnění komunikace (obnova a doplnění kontrolních šachet a propustků včetně výústních objektů).

PROJECT DETAILS

Stupně PD: DSP, PDPS
Realizace: 08/2017 – 10/2018
Zhotovitel: PORR a.s.; OHL ŽS a.s.; FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor: SÚS Jmk