II/393 OSLAVANY I. Stavba

2. místo v soutěži Stavba roku Jmk 2019

Celková rekonstrukce silnice II/393 v části průtahu městem Oslavany

Rekonstrukce spočívala v rozebrání stávající a zřízení nové konstrukce vozovky s obrubníkovou úpravou včetně drobných prostorových úprav vedení trasy a s homogenizací šířkového uspořádání a s vyřešením vazeb na okolní komunikace. Součástí bylo zřízení dvou dlouhých a dvou kratších opěrných zdí v rozsahu úpravy komunikace a napojení MK ulice V Oslavě, zřízení zálivů autobusových zastávek a úpravy či přeložky dotčeného stávajícího oplocení a nízkých zídek u předzahrádek. Součástí dále byla kompletní rekonstrukce odvodnění komunikace se zrušením souběžných příkopů povrchového odvodnění včetně propustků a stávajících vpustí a zřízením nové dešťové kanalizace a nových uličních vpustí a přípojek.

Rekonstrukce silnice je zahrnuta ve třech hlavních objektech a to ve stavebním objektu SO 101 – „Rekonstrukce silnice II/393 – 1. úsek“ v celkové délce 0,90630 km a pak ve dvou objektech opěrných zdí a to: SO 251 „Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570“ a SO 252 „Opěrná zeď v km 0,636 – 0,695“.

Stavební objekt SO 251 řeší zajištění stability komunikace, která se v km 0,378 až 0,570 rozšiřuje směrem do leva o cca 3,80 m oproti stávajícímu stavu v složitém svažitém území. Důvodem je šířková úprava vozovky v celém úseku včetně rozšíření ve směrových obloucích v souladu s šířkovým uspořádáním zvolené kategorie dle ČSN 73 6110 a s drobnou korekcí prostorového vedení trasy silnice. Dále se po levé straně komunikace zřizuje chodník pro pěší.

Pro zajištění stability komunikace III/393 a založení římsy je v daném úseku provedena pilotová stěna podporující převazový trámec. Stěna je navržena z vrtaných železobetonových pilot průměru 630 mm, délek 7,5 až 9,5 m a v osové vzdálenosti 2,0 m. Celková délka zdi v úseku km 0,378 – 0,570 je 190,85 m. Zeď je rozdělena na 16 dilatačních celků.

Stavební objekt SO 252 řeší zajištění stability komunikace, která se v km 0,636 až 0,695 rozšiřuje směrem doprava o cca 3,60 m oproti stávajícímu stavu (souběh komunikace III 393 a ul. V Oslavě se vzájemným výškovým rozdílem 0 až 6,50 m). Důvodem je šířková úprava vozovky v celém úseku včetně rozšíření ve směrových obloucích v souladu s šířkovým uspořádáním zvolené kategorie dle ČSN 73 6110 a s drobnou korekcí prostorového vedení trasy silnice. Dále se po pravé straně komunikace zřizuje chodník pro pěší.

Pro zajištění stability komunikace a založení římsy je v daném úseku provedena pilotová stěna podporující převazový trámec. Stěna je navržena z vrtaných železobetonových pilot průměru 630 mm, délek 6,5 až 8,5 m a v osové vzdálenosti 1,5 m, 2,0 m nebo 2,1 m. Celková délka zdi v úseku km 0,636 – 0,693 je 60,50 m. Zeď je rozdělena na 5 dilatačních celků

Více informací: https://tvstav.cz/clanek/5994-linioplan-s-r-o-provedla-projekt-rekonstrukce-useku-silnice-ii-393-oslavany-i-stavba

PROJECT DETAILS

Stupně PD: DSP, PDPS, RDS
Realizace: 10/2018–12/2019
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Investor: SÚS JmK, Město Oslavany