III/41311 Oleksovice, most ev.č. 41311-2

Kompletní rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

Kompletní rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2 v intravilánu obce Oleksovice, ve staničení km 2,411. Založení mostu je hlubinné, na mikropilotách, použity jsou trubky DN 89/16 délky 9,0 m. s injektovaným kořenem dl. 6,0 m. Mikropiloty jsou v hlavě vetknuty přímo do dříku opěr. Opěry jsou monolitické železobetonové z betonu C 25/30 – XF2. Křídla jsou vetknutá rovnoběžná tl. 0,60 m. Nosnou konstrukci mostu tvoří sanované prefabrikované předpjaté nosníky KA-61. Na mostě a křídlech jsou provedeny monolitické železobetonové římsy z bet. C30/37-XF4, Stávající koryto potoka je zpevněno lomovým kamenem tl. 250 mm do betonového lože C25/30-XF3 tl. min. 150 mm ve tvaru původního koryta. Na mostě je provedeno ocelové zábradlí se svislou výplní.

Základní parametry rekonstruovaného mostu jsou:

  • Délka přemostění 11,24 m
  • Délka mostu 19,25 m
  • Délka nosné konstrukce 13,94 m

PROJECT DETAILS

Stupně PD: DSP, PDPS, RDS
Realizace: 06/2018–06/2019
Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.
Investor: SÚS JmK