Bošilecký most

BOŠILECKÝ MOST, ev.č. 1558 – 2 za Bošilcem

Rekonstrukce stávajícího třípolového mostu s kamennými opěrami a navazujícími kamennými křídly. V rámci stavby byl rozebrán a odstraněn mostní svršek, včetně nosné konstrukce, křídel a část spodní stavby opěr (závěrná zídka a úložný práh).

Na základě zjištění skutečného stavu dříku opěr bylo přistoupeno ke zhotovení nových železobetonových plošně založených opěr, včetně zavěšených křídel. V rámci stavby mostu se vybetonovaly nové železobetonové základy a železobetonové dříky vnitřních podpěr. Dřík se obložil kamenem.

V horní úrovni podpěr se vybetonoval nový železobetonový úložný práh, na který se osadily ložiska. Na spodní stavbu byla provedena nosná konstrukce včetně mostního svršku, odvodnění, zádržného systému, atd. V rámci stavby se vybetonovala nová monolitická spojitá železobetonová deska, která nahradila stávající NK. Rozpětí nové NK je 8,14+8,41+8,14 m. Uložení NK je vždy na 2 ks elastomerových ložisek. Vzhledem k šířkovým poměrům je na mostě provedena komunikace v kategorii modifikovaná S 4,5.

Nové části mostu jsou navrženy na 1. skupinu pozemních komunikací dle ČSN EN 1991-2. V rámci rekonstrukce mostu byla provedena oprava vozovky v předpolích mostu v nejnutnějším rozsahu, z důvodu plynulého napojení na stávající stav.

Bošilecký most

Stupně PD: DSP+ZDS, RDS
Realizace: 2014
Zhotovitel: Zhotovitel: K - BUILDING CB, a.s.
Investor: SÚS Jčk