Náměšť nad Oslavou – průtah

I/23 Náměšť nad Oslavou průtah

Rekonstrukce spočívá v rozebrání části tloušťky stávající a zřízení nové konstrukce vozovky s obrubníkovou úpravou včetně drobných prostorových úprav vedení trasy a s homogenizací šířkového uspořádání a s vyřešením vazeb na okolní komunikace (úprava napojení silnici III/3906, místních a účelových komunikací v minimálním rozsahu), úpravu stávajícího odvodnění komunikace v rozsahu úpravy včetně zřízení nových uličních vpustí a přípojek do jednotné kanalizace. Součástí je zřízení nových zárubních zdí, které nahradí stávající zárubní zdi podél levé strany komunikace.

Dobudování nových, předláždění či další úpravy stávajících chodníků a sjezdů k nemovitostem nejsou součástí předmětné stavby.

Náměšť nad Oslavou - průtah

Stupně PD: DSP,VD-ZDS, DSPS
Realizace: 2014
Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor: ŘSD ČR